133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

THỨ HAI - BẢY: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Danh Mục

Nhà cung cấp

Tổng quát

Chỉnh nha

Phẩu thuật và implant

Danh mục

Ultravac

MÁY ÉP MÁNG TẨY

Pindex

Máy đóng pin laser

Speedy-I

Micromotor

Alghamix II

Máy trộn Alginate

Modulmix

Máy trộn Silicone