133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

THỨ HAI - BẢY: 8:00 - 18:00

Thời gian làm việc

Gingifast Rigid for Implant

Chất làm nướu giả loại cứng cho Implant

Brand:

Mô tả

Chất làm nướu giả loại cứng dùng cho Implant

161--Gingifast